بایگانی “دختر زیبا”

اقدام بیشرمانه با دختر زیبا بخاطر نخوردن مشروب |جامعه ايراني

شنبه, ۳ بهمن, ۱۳۹۴

اقدام بیشرمانه با دختر زیبا بخاطر نخوردن مشروب

به گزارش ایران ناز جانسون ری با آنجلا در کلوپ شبانه ای در گرجستان آشنا می شود. او که عادت به نوشیدن مشروبات الکلی داشت ، از آنجلا هم می خواهد او را همراهی کند که با مخالفت او روبه رو می شود و این مخالفت باعث برانگیختن خشم جانسون می شود.

او وقتی دید اصرارش نظر آنجلا را تغییر نمی دهد، از او تقاضا می کند او را تا در پشتی کلوپ راهنمایی کند و آنجلا غافل از نیت شوم او، وقتی به در پشت می رسند مورد تعرض بی شرمانه ی جانسون قرار می گیرد.

اقدام بیشرمانه با دختر زیبا بخاطر نخوردن مشروب (عکس)

پلیس گرجستان در ادامه افزود : جانسون پس از تعرض، آنجلا را به شدت شکنجه داده و با استفاده از چاقویی کوچک او را با ۴۱ ضربه به طرز وحشیانه ای به قتل می رساند.

پزشکی قانونی اختلالات روانی متهم بر اثر نوشیدن بیش از حد مشروبا ت الکلی را تایید کرد. پلیس در پایان خاطر نشان کرد: جانسون به اتهام قتل عمد آنجلا به حبس ابد محکوم شد و دادگاه تکمیلی او آخر نوامبر تشکیل خواهد شد.