بایگانی “راز عاشقی و سبک زندگی”

تو شبیه دیگران نیستی|جامعه ايراني

دوشنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۴

تو شبیه دیگران نیستی

تو شبیه دیگران نیستی

تو شبیه دیگران نیستی

دیگران حرف می زنند،

راه می روند،

نفس می کشند.

تو نه حرف می زنی

نه راه می روی

و نه

می گذاری نفس بکشم.

“کامران رسول زاده”