بایگانی “سنگ گلیه”

۴۰۰ تکه سنگ از کلیه این مرد خارج شد

شنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۴

 ۴۰۰ تکه سنگ از کلیه این مرد خارج شد

ادامه مطلب»